Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Egyptian Cartouche

The Egyptian Cartouche (čteme: kartu?) - je zasvěcení do egyptské magie. Sám název "cartouche" je ve skutečnosti  takový ovál, ve kterém jsou různé hieroglyfy, je? dávají jeden společný význam (jako například jména králů). Egyptský Cartouche sjednocuje archetypální energie jednotlivých bo?stev tzv. "egyptského panteonu", které byly typické pro starověký Egypt - (Osiris, Isis, Horus, Bastet, Thovt, Hathor, Ptah, Anubis, Nebthet, Maat atd.). Seznámíte se zde tedy s jednotlivými bo?stvy egyptského panteonu a s egyptskými symboly a hieroglyfy, nahlédnete trochu i do dějin Egypta a získáte informace o tehdej?ích léčitelských praktikách, faraonech, kně?ích a velekně?ích, kteří dobře ovládali magii, znali sílu různých symbolů a dokázali komunikovat s bytostmi, je? pokládali za posvátná bo?stva. Součástí semináře je zasvěcení souhrnnou silou 25 iniciačních karet - půjde tedy celkem o 25 zasvěcení do starověkých typických univerzálních symbolů Egypta. Dále projdete iniciací Yodem, co? je speciální proces, otevírající va?i srdeční čakru. Symbol YOD pomáhá vyvolat z hlubin va?í osobnosti duchovní schopnosti, které jsou utkvělé a skryté ve va?em nitru a které je potřeba ve vás aktivovat.

V?echna tato zasvěcení vám umo?ní dosáhnout netu?ených úrovní va?eho osobního duchovního rozvoje, způsobí stav zvý?eného vědomí a jasnost. Starověké egyptské symboly zobrazené na kartách zachycují esenci sil nebo energie, které řídí vesmír. Ka?dá karta mů?e být pou?itá pro meditaci, vě?tění (namísto Tarotu), k léčení nebo k magickým účelům či jako talisman - a pokud jsou karty seřazeny do nejrůzněj?ích seskupení, pak mohou poslou?it jako vhled do snů či jejich výkladu, k ře?ení rodinných nebo emocionálních problémů, finančním či obchodním zájmům, k léčení a udr?ení zdraví, k ochraně, k duchovnímu hledání nebo pro ře?ení nejrůzněj?ích hádanek ?ivota. Karty vám poskytují hojivou sílu, zvy?ují va?e dovednosti, ochraňují vás a ukazují směr duchovní cesty. Ka?dý Bůh/Bohyně je představitelem určitého archetypu a nositelem přesně daných schopností a úkolů.

Ale vy předev?ím budete tyto "zasvěcené" karty Egyptského Cartouche pou?ívat k léčení (k posílání léčby jiným v nouzi) - nebo pro vylaďování selfu (vy??ího vědomí). Některé karty nesou vylo?eně jen hojící paprsky, jiné nesou kromě toho i energie, které napomáhají diagnostice a zároveň i léčbě. Vibrace jsou přená?eny na karty podvědomě, jakmile se jimi zabýváme. Normálně jsme v ?ivotě příli? zatí?eni nadměrným pou?íváním logického my?lení a vytváříme bariéru mezi na?ím vědomím a na?ím podvědomím. Egyptský Cartouche vám pomů?e dosáhnout jemné rovnováhy. Staví most mezi bě?ným denním ?ivotem a Vy??ím vědomím, které je na vzestupu díky věku Vodnáře.

Stupně:

I. stupeň  - Egyptian Cartouche (u?ivatelský stupeň)
II. stupeň - Mistr/Učitel

Obsah u?ivatelského stupně je ji? popsán ve vý?e uvedeném textu.

Předpoklad pro zasvěcení:

K absolvování I. stupně Egyptian Cartouche je nutno mít minimálně dva stupně Usuiho Reiki - a k tomu aspoň I. stupeň Isis Seichim.

Pro absolvování II. stupně Egyptian Cartouche (mistrovského stupně) je v?ak bezpodmínečně nutný Mistr/učitel ISIS SEICHIM. 

Zasvěcení probíhá na dálku. Obdr?íte k němu elektronický manuál a certifikát. (V manuálu jsou barevně vyobrazené karty Egyptského Cartouche, tak?e je zde mo?nost si je vytisknout). Ale v případě zájmu si k této linii mů?ete zakoupit také 25 ks zalaminovaných iniciačních karet Egyptského Cartouche, které budou zasvěcené a naladěné speciálně pro Va?i osobu. Je to pomůcka navíc, kterou je mo?no vyu?ít k zesílenému léčení.

Cena zasvěcení na dálku:

I.  stupeň (u?ivatelský stupeň) .......................... 3.000,-- Kč
    25 ks zalaminovaných iniciačních karet ..........     600,-- Kč
 
II. stupeň - Mistr/Učitel .................................... 2.000,-- Kč 
 

Chcete-li se přihlásit na kurz,

pak vyplňte přihlá?ku na kurz zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁ?KA - a současně s přihlá?kou uhraďte částku za kurz (nebo za ten stupeň, který chcete absolvovat).

V přihlá?ce budete vyplňovat způsob platby: buď slo?enkou nebo bankovním převodem. Příjem Va?í přihlá?ky Vám potvrdím na mail - a pokud uvedete, ?e hodláte platit bankovním převodem, pak Vám obratem sdělím číslo účtu a případné dal?í informace. Tak?e mi jakékoliv dotazy nebo sdělení pi?te do kolonky Poznámka. Moji adresu (pro platbu slo?enkou) najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT.

© 2002 - 2024 Eva Fialová