Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Concordia Caelistus - síla 354 andělů
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis - Sirius
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - Unicorn Healing
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Live Force
Paprsky Univerza
Plamen centrálního slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba, Nové energie
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Isis Seichim

Isis Seichim vychází ze základů Seichim reiki, ale její učivo je roz?ířeněj?í. Zatímco v Seichim reiki se vyučuje jen 8 symbolů, Isis Seichim má 15 symbolů - a důraz je zde kladen i na barvy. 

Rozdíl mezi Isis Seichim a Seichim reiki je ten, ?e energie přichází přímo od bohyně Isis, která je předobrazem té nejvy??í léčitelky - a je na?í podporou ve v?em, co se o této energii učíme. Isis Seichim je víc pova?ována za egyptskou (na rozdíl od Seichim reiki), se svým základem v posvátných symbolech z oblasti starého Egypta a starých egyptských Bo?stev, jako je Isis, Sechmet a Ra. 

Isis Seichim existuje ji? velmi dlouho. Často se o této energii pí?e v Egyptské knize mrtvých, ale i v jiných egyptských spisech. Je pravděpodobně nejstar?ím druhem nám známých energií reiki. Isis Seichim je skutečným energetickým "nakopnutím". Je to ?enská energie s mateřským instinktem a ochranou. Je zajimavá pro v?echny, kteři se dál věnují různým energiím reiki, proto?e je silněj?í a intenzivněj?í ne? jiné druhy. Je vynikajícím doplněním léčitelské praxe, duchovního vzestupu i práce s elementy (země, oheň, voda a vzduch). Energie je popisována jako perle?ová nebo opalizující.

Symboly: 

1. symbol:
pracuje se silou 3, 7 a 9; mnohonásobně zesiluje; vyvolává v?echny potřebné energie z Univerza; koncentruje energii na konkrétní bod;
 
2. symbol:
pracuje směrem ven, jde do nekonečna a končí v srdeční čakře; pou?ívá se k či?tění místností; zesiluje dal?í symboly;
 
3. symbol:
je bránou k du?i prostřednictvím srdeční čakry, zvy?uje a posiluje tělesné, emocionální a du?evní aspekty bezpodmínečné lásky, rozpou?tí hoře, smutek a stress;
 
4. symbol:
k odpu?tění a usmíření, pomáhá při tělesných potí?ích a problémech, které jsou vyvolané emocionálním a mentálním stressem, pomáhá také při rozpou?tění zablokovaných energií (např. při odpou?tění) atd.
 
5. symbol:
pomáhá při léčení nebo ře?ení konkrétního problému
 
6. symbol:
symbolizuje lásku, harmonii, vyrovnanost, pravdu, krásu a celistvost
 
7. symbol:
zpracovává energie z minulých ?ivotů i karmické zále?itosti; mů?e 
pomoci uvolnit traumatické zá?itky, které jsou ulo?eny hluboko
do paměti na?ich tělesných buněk; symbol je spojen s energií
Velkého Bílého Bratrstva a Melchisedeka;
 
8. symbol:
spojuje se zemí a s elektromagnetickým polem uvnitř Země, 
přiná?í hojnost
 
9. symbol:
odstraňuje blokády v čakrách, pomáhá při bolestech zad
a poranění páteře
 
10. symbol:
mo?nost pro uzemnění i mo?nost spojení s bo?ským duchem
 
11. symbol:
pro rozpou?tění energetických blokád v těle a také pro podporu a pomoc při proudění energie pro jakékoliv tvoření
 
12. symbol:
k vyči?tění problémů z minulých ?ivotů, k vyči?tění jedů (toxických látek) z na?eho těla a také pro vytvoření blahobytu a dostatku
 
13. symbol:
splynutí vědomí/sjednocení vědomí - (vylaďování selfu)
 
14. symbol:
vyrovnává mu?ské energie, přiná?í vyrovnanost mysli a duchovních procesů
 
15. symbol:
přiná?í vyrovnanost srdce a ?enských energií

Zasvěcení do Isis Seichim Reiki je mnohem silněj?í a intenzivněj?í ne? USUI nebo Kundalini Reiki a pomáhá zlep?it a zesílit schopnosti léčivého kanálu. Také napomáhá du?evnímu vývoji jedince.

Podmínky pro zasvěcení:
xxx
I. stupeň Isis Seichim mohou absolvovat u? i ?áci, kteří mají za sebou II. stupeň Usuiho reiki.
II. stupeň Isis Seichim je učitelský, a proto ho mohou absolvovat pouze ty osoby, které jsou ji? Mistrem/učitelem Karuna-Ki nebo Usuiho roz?ířeného systému reiki.

Zasvěcení se provádí na dálku a trvá cca 30 minut. Obdr?íte k němu elektronický manuál (ve formátu PDF) a certifikát.

Ceny:

I. stupeň (u?ivatelský stupeň) ............... 2.500,-- Kč 
II. stupeň - Mistr/učitel ......................... 1.000,-- Kč

xxx

Máte-li zájem o zasvěcení do této linie,

vyplňte přihlá?ku zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁ?KA

V přihlá?ce budete vyplňovat způsob platby: buď slo?enkou nebo bankovním převodem. Příjem Va?í přihlá?ky Vám potvrdím na mail - a pokud v přihlá?ce uvedete, ?e hodláte platit bankovním převodem (nebo slo?enkou přímo účet), pak Vám obratem sdělím číslo účtu a případné dal?í informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení pi?te do kolonky Poznámka. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT.  
 
 
VELMISTR ISIS SEICHIM
xxx
Jde o nadstavbu mistrovského stupně Isis Seichim reiki, kterou mohou absolvovat Mistři/Učitelé systému Isis Seichim, kteří u? mají za sebou nejméně půl roku praxe s touto energií. Linie Velmistr Isis Seichim je podrobně popsaná v samostatném odkazu v levém pruhu. Ale mů?ete si informace rozkliknout i zde v tomto odkazu: Isis Seichim - velmistr
 
© 2002 - 2018 Eva Fialová